ขยายเวลาเปิดรับสมัคร "การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน"

 

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556: เรียนรู้สู่อาเซียน

ทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)

 

กำหนดการรับสมัคร 

     ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.romchatra.com , www.QLF.o.th และ www.samsenwit.ac.th    สอบถามข้อมูลได้ที่  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เลขที่  132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   10400 โทรศัพท์ 02-279-2429, 02-279-1992, 02-279-7124  ต่อ 138 (คุณวาสนา เลิศขามป้อม คุณสลิลทิพย์ อุสมา)

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. สมัครทางE-mail ได้ที่ vijakarnss@hotmail.com          

2. สมัครทางโทรสารหมายเลข 02-278-2997

3. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ) 

เลขที่ 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1. การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ,  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ,  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

           3.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน

         3.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบคัดเลือกเพชร (รอบที่1) ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถเรื่องอาเซียน โดยคณะกรรมการตัดสินจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1-10 ของแต่ละระดับจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่3) ต่อไป ลำดับรองลงมา 11-50 ได้รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ทุนการศึกษา 500 บาท

           3.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-10 ในแต่ละระดับชั้นต้องแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาเซียน โดยการทำแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัยตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ คณะกรรมการตัดสินจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับเพื่อรับทุนการศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท   และที่เหลือรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000  บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

     1.แข่งขันต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่สมัครแข่งขันคือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4-6 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

     2.ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถเสนอชื่อได้ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบความรู้ความสามารถอาเซียนยอดมงกุฎ 

             1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน

             2. ประวัติความเป็นมาของสมาคมอาเซียน โครงสร้างของประชาคมอาเซียน และความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประชาคมโลก

              3. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

              4. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียนต่อไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้

     รางวัลชนะเลิศ                         จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1            จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  7,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2            จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร

     รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ        จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

     รางวัลชมเชย                           จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     รางวัลผ่านเกณฑ์                      จำนวน 50 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ         นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

 

วัน เวลาและสถานที่แข่งขัน

            กำหนดการแข่งขัน  ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 255

            วันที่  27 กรกฎาคม 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

   รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.30 น.

                   รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 15.30 น.

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6     

                   รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.30 น.

                   รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

สถานที่การแข่งขัน  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

            โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400

 

                                                         **************************

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

1.โรงแรมแกรน ทาวเวอร์อิน  โทรศัพท์ 02-681-6688 (ราคา 1,453-1,631 บาท)

2.โรงแรมกานต์มณี พาเลซ โทรศัพท์ 02-618-6977 (ราคา 1,230-4,220 บาท)

3.โรงแรมมิโด  โทรศัพท์  02-279-4560-66 (ราคา 1,400-3,600 บาท)

4.โรงแรมอลิซาเบธ  โทรศัพท์ 02-271-4151,02-271-4188-9 (ราคา 1,200-3500 บาท)

5.โรงแรมเสนาเพลส โทรศัพท์ 02-271-4410,02-271-4424-8 (ราคา 920-1,840 บาท)

 

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน  ดาวน์โหลด

ใบสมัครการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556 ดาวน์โหลด

กำหนดการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 ดาวน์โหลด

จดหมายเชิญการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 โดยมูลนิธิร่มฉัตร ดาวน์โหลด