หน่วยงานไทย

 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีพันธกิจคือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

 • คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

 • กระทรวงแรงงาน

  มีพันธกิจพัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 • เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

  เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยกลุ่มแกนนำเยาวชนที่มีใจอาสาในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการสร้างสรรค์โครงการให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทำหน้าที่ จุดประกายกระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคมเพื่อร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่

 • ยูนิเซฟ

  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนในราชอาณาจักรจะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ การศึกษา ความเท่าเทียมกันและความคุ้มครอง โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มศาสนา กลุ่มเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเองเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดการตระหนักถึงสิทธิเด็กในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเด็กๆทุกคนในประเทศไทย

 • กระทรวงศึกษาธิการ

  กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงานและมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICTของ กลุ่มประเทศอาเซียน

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยใช้การ วิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคมมีบทบาทหลักที่ สำคัญคือสร้างคน สร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัย

 • สถาบันรามจิตติ

  สถาบันรามจิตติเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นในรูปโครงการจัดตั้งสถาบันรามจิตติ เมื่อปี 2547 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)โดยมีภารกิจหลักในการประสานและขับเคลื่อนการวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษาให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนอกจากงานวิจัยติดตามสภาวการณ์เด็ก เยาวชน และงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กเยาวชนในระดับท้องถิ่น โดยมี สกว. และ สสส. เป็นองค์กรสนับสนุนหลักแล้วทางสถาบันยังรับผิดชอบงานวิจัยและขับเคลื่อนที่สำคัญอีก หลายเรื่อง อาทิโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยการพัฒนาเครือข่ายครูนวัตกรการ สอนทักษะชีวิตโดยการยุววิจัยประวัติศูนย์ท้องถิ่นงานผลิตสื่อสารคดีเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นต้น

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์