สสค.ขอขยาย

 • ห้องเรียน 4.0 : เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

  เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2559 สสค. ร่วมกับ องค์การโออีซีดี สพฐ. สสวท. มูลนิธิยุวสถิรคุณ ม.ธรรมศาสตร์ และม.ศรีปทุม ได้ร่วมกันจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน” ซึ่งทั้ง 7 หน่วยงานได้ผนึกกำลังกันติดอาวุธใหม่ล่าสุดให้ครูไทยเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 • ในหลวงทรงฝากไว้ 3 หัวใจ..."การศึกษา"

  กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2558 ที่วันนี้ได้รับการขานรับสานต่อยึดถือเป็นหัวใจในการ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ให้เดินหน้าไปอย่างยั่งยืนรอบด้าน

 • องค์การอนามัยโลกถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ในปี 2543 องค์การอนามัยโลกพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยประสบความคืบหน้าในการควบคุมยาสูบ เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่นได้ จึงจัดให้มีการจัดงานวันไม่สูบบุหรี่โลก พ.ศ.2543 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ และทำพิธีถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • การพัฒนาครู : บทเรียนการทำงานจากประเทศจีนจากครูเรฟ เอสควิทสู่ครูไทย

  จากความสำเร็จของหนังสือเรื่อง Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ” สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 เขียนโดย เรฟ เอสควิท ครูโรงเรียนประถมศึกษา โฮบาร์ต จัดการแปลและจัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หนังสือซึ่งปลุกกระแสการเรียนการสอนนอกกรอบ จนถูกพูดถึงในวงกว้าง

 • ต้อนรับวันเยาวชนแห่งชาติ สสค.เปิดตัวหนังสือ “ครูแท้แพ้ไม่เป็น”

  ของครูเรฟ เอสควิท บอกเล่าเทคนิคและกำลังใจจาก ‘ครูเรฟ’ สู่ ‘ครูไทย’ พร้อมบทเรียนการเป็นโค้ชพัฒนาครูจีนสู่ครูไทย

 • กศจ.สุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0" เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและวางแผนกำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งเพื่อกำหนดทิศทาง และเตรียมการวางแผนกำลังคนของจังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559

 • OECD ชี้ประเทศพัฒนาแล้วต้อง ‘ยกระดับทักษะแรงงาน 2 กลุ่มวัย เด็กเยาวชนและวัยแรงงาน’

  เน้น ‘พัฒนาหลักสูตร-แนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ-นายจ้างร่วมกำหนดทักษะ -สร้างฐานข้อมูลการใช้และความต้องการทักษะ’ สอศ.ย้ำ พัฒนาทักษะทั้งเด็ก-ครู คู่ขนานกัน

 • สพฐ.-สสค.-มธ.-มน. เปิดนวัตกรรมคัดกรองเด็กยากจนผ่านระบบสารสนเทศ

  ใน 10 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุม 40 เขตพื้นที่การศึกษา 5,086 โรงเรียน คาดช่วยเหลือเด็กยากจนในรร.สังกัดสพฐ.ราว 5 แสนคน

 • คืนเวลา เพื่อเสริมค่าน้ำนม…มูลค่าการลงทุนในเด็กปฐมวัยที่เกินคุ้ม

  ด้วยบทบาทของการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายทางสังคมทำให้ในเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มตั้งคำถามว่า เรามีกลไลใดๆบ้างที่จะสามารถช่วยให้สังคมได้สร้างกำลังแรงงาน หรือที่เรียกกันในภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า “ทุนมนุษย์” ให้ได้ดีที่สุด โดยการมองปัญหานี้ก็เพื่อหาทางเลือกให้กับการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่นอกเหนือการส่งเสริมการเรียนในห้องเรียนและการฝึกทักษะอาชีพที่ได้ปฏิบัติกันอยู่

 • ธนาคารโลกเผยคุณภาพแรงงานไทยถดถอยฉุดรั้งโอกาสก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

  แรงงาน 1 ล้านคนว่างงานเฉลี่ย 6 เดือนทุกปี ที่เหลือมีแต่ทักษะการทำงานซ้ำๆ (Routine Skills) เตรียมรับผลกระทบการจ้างงานแรง ด้านม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสถานการณ์ ‘ความต้องการแรงงานรุ่นใหม่’กับ ‘ช่องว่างทางทักษะ’สอดรับงานวิจัยร่วม OECD กับสสค.ชี้ ‘ทักษะ’ หลังปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ต้องเน้นสร้าง ‘ทักษะคิดสร้างสรรค์ (Creative Skill)’ เป็นตัวจุดต่างจาก ‘ทักษะประจำ (Routine Skill)’

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์