สถิติที่น่าสนใจ

  • ดัชนีและตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทย 2552

    จากรายงานล่าสุดจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยองค์การสหประชา ชาติ (UNDP) ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาคนของ ประเทศไทยประจำปี 2552 (Thailand Human Development Report 2009) ดัชนีและตัวชี้วัดเรื่องการศึกษาของไทยชี้ว่า การพัฒนาด้านการศึกษาของไทยมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคกลางและจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์การศึกษาภาคใต้ส่วนจังหวัดที่มี คะแนนต่ำสุด 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดในถิ่นห่างไกลในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์