ต้นแบบการเรียนรู้

 • ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด

  โครงการของโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน จ.ยโสธร ที่ใช้สื่อศิลปะ อาทิ ศิลปะสร้างสรรค์จากไม้ขีดไฟ จากเศษวัสดุเหลือใช้ และภาพวาดสร้างสรรค์ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บูรณาการให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วางแผนในการทำงาน และลงมือปฏิบัติงานเองอย่างเป็นระบบ จนแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

 • SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยคำถามหมวกความคิด 6 ใบ โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้

  โครงการที่นำเทคนิคทางจิตวิทยาทั้งเทคนิคการอ่านหนังสือจับใจความ SQ3R และหมวกความคิด 6 ใบ ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของความคิดพิจารณาสิ่งเดียวกันในหลายมุมมอง มาใช้สอนนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) จ.พัทลุง เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างสร้างสรรค์ จากความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ

 • การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา

  จากความห่วงของครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเติบโตเป็นคนไร้ราก กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา ที่ชักชวนนักเรียนมาเรียนรู้ท้องถิ่นของพวกเขาด้วยการลงพื้นที่พูดคุยสอบถามจากคนรุ่นก่อนหน้าและปราชญ์ชาวบ้าน แล้วนำมาทำรายงานในรูปแบบหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดบ้านโนนเจริญ จากนั้นจะคัดมาทำวีดิทัศน์และ e-Book เพื่อสร้างความน่าสนใจและบูรณาการความรู้ในวิชาสื่อมัลติมีเดีย

 • มหัศจรรย์การคิด: การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM

  โครงการที่โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่นนำไปใช้เปลี่ยนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนามธรรม มีแต่ตัวเลขและสัญลักษณ์อันแสนน่าเบื่อ ให้เป็นคณิตศาสตร์ที่สนุก มีเรื่องราวเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เปลี่ยนสูตรอนุกรมที่ชวนงงให้เป็นนิทาน “ไอ้มดแดง” โดยใช้กระบวนการเรื่องราวและแผนภาพ หรือ Story Diagram Method (SDM) จากการริเริ่มศึกษาของ ดร.ปสาสน์ กงตาล ผศ.จาก ม.ขอนแก่น

 • การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  “ความรู้มีมากมาย ครูสอนนักเรียนทุกเรื่องไม่ได้ แต่สอนวิธีหาความรู้ให้พวกเขาได้” เป็นคำพูดของคุณครูเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ ที่ใช้ชักชวนเพื่อนครู 17 คน ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ให้มาร่วมกันพัฒนาทักษะการคิดแก่นักเรียน โดยบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน และเธอยังโน้มน้าวให้ครูเห็นประโยชน์ของโครงการนี้จนส่งผลให้เพื่อนครูสอนด้วยความกระตือรือร้น เด็กๆก็สนุกสนานและกล้าซักถามมากขึ้น

 • บทเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น

  บทเรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ของโรงเรียนแคนดงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ แหล่งถั่วงอกไห แคนดง Can Do ด้วยการออกจากห้องสี่เหลี่ยมไปเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยหัวใจแบบวิทย์ๆ พรั่งพร้อมด้วยแรงหนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งบรรดาครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่สนใจและต่อยอดความรู้ให้นักเรียนรุ่นต่อไป ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน

 • ครูวีลแชร์ ครูอาสาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

  ครูวีลแชร์ ครูอาสาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

 • ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา

  ครูจิรารัตน์ ล่องจ๋า ครูสอนดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบ้านให้เป็นห้องเรียนนอกเวลาเพื่อเด็กในชุมชนบ้านนาโหนด

 • “บ้านแพลอยน้ำ” สู้สถานการณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การพึ่งตนเองของ “สัตยาไส”

  จากบทเรียนที่เคยน้ำท่วมโรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อย่างหนักเมื่อปี 2553 ทำให้โรงเรียน และผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหา มีการปลูกหญ้าแฝก ต้นไผ่ รอบโรงเรียนเพื่อดูดซับน้ำ ขุดสระในโรงเรียนเพื่อรองรับน้ำ ทำให้ปี 2554 โรงเรียนสามารถรับมือได้ดี ไม่เกิดน้ำท่วมรุนแรงเหมือนพื้นที่อื่นๆ ในเขตภาคกลาง

 • ครูเมืองชัยภูมิใช้ศิลปะกล่อมเกลาจิตใจ เปลี่ยนชีวิตสร้างอนาคตเด็กด้อยโอกาส

  เจาะชีวิตครูสอนดีชัยภูมิ ใช้เวลากว่า 14 ปี ทุ่มเทใช้วิชาศิลปะกล่อมเกลาจิตใจเด็ก ให้รู้จักเสียสละ มีความละเอียดอ่อน ฝึกฝนสร้างงานศิลป์ตามความถนัด แปรความขัดสนให้เป็นโอกาส ส่งเสริมศิษย์เข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ มีงานทำ ด้านจ.ชัยภูมิ เตรียมพัฒนาระบบดูแลเด็กขาดโอกาส พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลเด็กตกหล่น หลังพบยอดเด็กติดเชื้อพุ่ง

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์