ข่าวการศึกษา

 • ปรับหลักสูตร ม.ปลายเพิ่มวิชาชีพ เน้นให้เด็กมีทางเลือกมากขึ้น

  เผยผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างลงตัวเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร...

 • ชำแหละ 4 โจทย์ประเทศไทย 'กับดัก' ฉุดชาติล้าหลัง

  สังคมไทยกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" ท่ามกลางสารพัดปัญหาที่ถั่งโถมเข้าใส่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น ระบบการศึกษา หรือนโยบายประชานิยม-การเงินการคลัง นี่คือ "กับดัก" ที่ประเทศไทยต้องก้าวให้พ้น

 • การสอบวัดมาตรฐานระดับชาติที่ดีช่วยเด็กไทยและระบบการศึกษาได้

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอ ข้อมูลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศจะช่วยปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น หากการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศของไทยได้รับการปฏิรูป

 • ทีดีอาร์ไอเสนอแผนปฏิรูปการศึกษาครบวงจร

  ในงานเสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอเรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (accountability)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นำทีมแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หน่วยงานไทย

 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีพันธกิจคือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

 • คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

หน่วยงานเทศ

 • อินเดีย

  ในปี 2007 รัฐบาลอินเดียได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้น และกองทุนดังกล่าวมีรายได้จากภาษีรายได้ในอัตราร้อยละ 1 งบประมาณดังกล่าวใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษาในชั้นโรงเรียนมัธยมและอุดมศึกษา ทั่วประเทศ

 • เนปาล

  มีประชากร 30 ล้านคน ในปี2553 รัฐบาลได้ตั้งกองทุนการศึกษาขึ้น โดยงบประมาณมาจากภาษีร้อยละ 5 ที่เก็บจากค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชน (Education Service Tax) จำนวน 9,000 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นงบประมาณ183.6 ล้านรูปี ( หรือ 78 ล้านบาท) โดยงบประมาณที่ได้นำไปใช้สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส และที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล

 • อินโดนีเซีย

  มีประชากร 245.61 ล้านคนในปี 2554 รัฐบาลกลางอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2009ได้จัดสรรงบประมาณผลกำไรจากอุตสาหกรรมพลังงานในอัตราร้อยละ 1 คิดเป็นประมาณ จำนวน 1,2002,046.2 Trillion รูปี /ปี (42,000ล้านล้านบาท)ให้เป็นงบประมาณสบทบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 34 แห่งทำเรื่องการศึกษา โดยเน้นนโยบายการสนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และการขจัดความยากจนลง (Poverty Reduction)

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์