ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ปี 2014

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 05/09/2557 13:44:35

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


                เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพหรือไออีพี (Institute for Economics and Peace : IEP) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ฉบับล่าสุด ปี 2014 จำนวน 162 ประเทศ  

                ดัชนีสันติภาพโลกมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสันติภาพ ความยุติธรรม การประนีประนอม และการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธีทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก โดยความหมายของสันติภาพในที่นี่มีความหมายที่กว้างกว่าการไม่มีสงครามและความรุนแรง แต่ยังหมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคมที่อยู่บนหลักความมั่นคงปลอดภัย การลดปริมาณและการแข่งขันสะสมอาวุธ การมีเสรีภาพ การยอมรับความหลากหลาย ศักดิ์ศรีและการเคารพในสิทธิมนุษยชน

                การจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกได้ดำเนินเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2007 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำทางสันติภาพทั่วโลก ได้แก่ โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  เจมส์ คาร์เตอร์  อดีตประธานาธิบดี องค์ดาไล ลามะ และ อาร์คบิชอพ เดสมอนด์ ตูตู นักเคลื่อนไหวต้อสู้การแบ่งแยกสีผิวและเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพของแอฟริกาใต้ 

                การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ 126 จาก 162 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นสี่อันดับจากปี 2556 ที่อยู่อันดับที่ 130 โดยในปีนี้ 5 อันดับแรกของโลกที่มีสันติภาพสูงสุดอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ ไอซ์แลนด์  (อันดับที่ 1) เดนมาร์ก (2) ออสเตรีย (3)  นิวซีแลนด์ (4) และสวิตเซอร์แลนด์ (5)  ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกที่ติดอันดับต้นๆ ได้แก่ นิวซีแลนด์ (4) ญี่ปุ่น (8)  ออสเตรเลีย (15) ภูฎาน (16) ประเทศที่อยู่ในอันดับแย่สุดคือ อัฟกานิสถาน (162) และซีเรีย (161)

                 วิธีการวิเคราะห์ดัชนีสันติภาพโลกนั้นให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดใน 3 ด้าน ได้แก่

                 1) ความขัดแย้งในประเทศและที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ พิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้อพยพ จำนวนและระดับความรุนแรงของความขัดแย้ง การประท้วง และการก่อการร้าย และความสัมพันธ์ต่อประเทศเพื่อนบ้าน  

                 2) ความมั่นคงและความปลอดภัยทางสังคม พิจารณาจากความเห็นและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวนนักโทษและคดีความรุนแรง ความมั่นคงทางการเมือง จำนวนประชากรที่ฆ่าตัวตาย จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจต่อประชากร

                 3) กำลังทางทหาร พิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางการทหาร ความสามารถของอาวุธหนักและอาวุธนิวเคลียร์ และการนำเข้าอาวุธต่อประชากร โดยข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มีทั้งข้อมูลเชิงสถิติ การสำรวจความคิดเห็นของประชากร และการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายสถาบัน ได้แก่ ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ สถาบันนานาชาติด้านการศึกษากลยุทธ์ สถาบันทางสันติภาพ และหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลของดิอีโคโนมิสต์ 

                 จากการวิเคราะห์ของไออีพี สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศที่มีสันติภาพมากที่สุดจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 8 ด้าน ได้แก่ การมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี การกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การยอมรับและเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีประชากรที่มีคุณภาพ และความไม่มีคอรัปชั่น จากผลการศึกษาภูมิภาคที่มีสันติภาพมากที่สุดคือทวีปยุโรป โดยใน 20 อันดับแรกมีประเทศยุโรปถึง 14 ประเทศ ภูมิภาคที่สันติภาพตกต่ำคือทวีปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้เกิดความขัดแย้งในหลายประเทศ ได้แก่ สงครามการเมืองในซีเรียและซูดานใต้ และการก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน อิรัก และลิเบีย  

          ในส่วนของไทยเมื่อเปรียบเทียบดัชนีสันติภาพกับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีอันดับสูงกว่าไทย โดยสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 2 มาเลเซีย (33) ลาว (38) เวียดนาม (45) อินโดนีเซีย (54) และกัมพูชา (106) มีเพียงฟิลิปปินส์ (135) และพม่า (136) ที่มีอันดับตามหลังไทย จากการวิเคราะห์ของไออีพี ปัจจัยสำคัญที่ไทยติดอันดับประเทศที่มีสันติภาพกลุ่มล่างมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ ได้แก่ การก่อการร้ายและความรุนแรงโดยเฉพาะในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยทางไออีพีได้ประมาณการค่าเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งและความรุนแรงของไทยปี 2013 คิดเป็นมูลค่าถึง 24,270 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 3.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

           นอกจากนี้ไออีพียังได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมในช่วงระยะ 7 ปีที่ผ่านมาว่า สันติภาพของโลกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจาก ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ การประท้วงในกลุ่มประเทศอาหรับ (The Arab Spring) และการก่อการร้ายที่กระจายไปทั่วส่งผลให้มีผู้อพยพและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้มีประชากรโลกจำนวนกว่า 500 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศที่ขาดความมั่นคงและมีความขัดแย้ง และราว ร้อยละ 40 เป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 2 เหรียญสหรัฐ หรือ 60 บาทต่อวัน ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ประสบความยากลำบากมากที่สุดหากยังขาดสันติภาพ นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและความรุนแรงได้ส่งผลเสียหายให้แก่โลกอย่างมากทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ  โดยในช่วงปี 2012-2013 มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 19 ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก หรือราวคนละ 1,350 เหรียญสหรัฐ (40,500 บาท) หรือคิดเป็น 2 เท่าของขนาดเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา

            ท่านที่สนใจดูผลการจัดอันดับเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่  จำนวนผู้เข้าชม 3681 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์