ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 9 : ระบบป้องกันสองชั้นช่วยเด็กด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน

เขียนโดย sugar s | 29/08/2555 12:41:55

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  |              

               อุดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสด้วยระบบป้องกันสองชั้น กับ “ชุดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน” และ “หน่วยการดูแลรายกรณี” (CMU) ที่จะช่วยดูแลป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่เด็กในครรภ์มารดา กระทั่งเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

               ภายใต้หัวข้อ "การดูแลเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย...สู่การจัดการเชิงระบบที่ยั่งยืน” เวที ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 9 จึงหยิบยก 2 กรณีศึกษานำร่องที่ “ท้องถิ่น” และสสค.ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสประเภทต่างๆ “ผ่านระบบการจัดการรูปแบบใหม่” ที่จะช่วยประสาน ป้องกัน และอุดรอยรั่วให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อกลุ่มเพื่อนปฏิรูป ผ่าน 1.การพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (Management Unit/CMU) ซึ่งเป็นระบบจัดการดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน ชุมชนและทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดทั่วประเทศ และ 2.โครงการนำร่องหลักประกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ใช้ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอแม่สะเรียง ที่มีอยู่แต่เดิมเป็นฐานขยายการทำงานให้ครอบคลุมพื้นที่เด็กกลุ่มเสี่ยงได้ มากขึ้น จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค. กล่าวถึงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (Case Management Unit/CMU) ว่าถือเป็นระบบจัดการดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน ชุมชนและทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐที่ดูแลเด็ก เป็นต้น โดยผลลัพธ์เชิงระบบที่จะเกิดขึ้นจะประกอบด้วย 3 ระบบสำคัญ ดังนี้ 1.การจัดทำฐานข้อมูล: โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด    (อบจ.) เป็นหน่วยจัดทำฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในแต่ละชุมชน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อรับทราบสถานการณ์ที่แท้จริงของเด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่ม และนำสู่การช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการ 2.การจัดทำระบบพัฒนาฐานข้อมูลและความรู้ให้คนทำงาน: เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางของเด็กแต่ละกลุ่ม โดยมี “ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ” ให้คำแนะนำ และ 3.การจัดระบบการเชื่อมต่อประสานการทำงานในพื้นที่: ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ได้แก่ 1.หน่วยงานสาธารณสุข และ 2.โรงเรียน 3.ศูนย์เด็กเล็กในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

             “ชุดข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการดูแลเด็กด้อยโอกาสสิ่งที่ยาก คือ เมื่อหาเด็กเจอแล้วไม่รู้จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไร การสร้างระบบจึงจะสามารถยืนระยะต่อได้ ฉะนั้นระบบ 3 รูปแบบนี้ จะไม่ครอบคลุมแค่เด็กที่มีปัญหาเท่านั้น แต่จะคลุมเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกระบบด้วย เรียกว่า ตั้งแต่ในท้องแม่จนถึงเด็กโต ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่แตกต่างหลากหลาย จึงไม่สามารถที่จะทำชุดความรู้ให้เป็น “สูตรสำเร็จ” แบบเดียวกันได้” ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค.กล่าว

               ทั้งนี้ หน่วยจัดการดูแลรายกรณีจะครอบคลุม 14 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ตราด ชลบุรี ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช พิษณุโลก น่าน ลำปาง เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม นครพนม นครราชสีมา โดยจะหยิบยกประเด็นที่สำคัญของแต่ละจังหวัดขึ้นมาขยายผล โดยเริ่มจาก 5 พื้นที่นำร่อง ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1.โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ (อบต.โนนไทย อ.โนนไทย) 2.โรงเรียนมะค่าวิทยา (เทศบาลตำบลมะค่า อ.โนนสูง) 3.โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม (อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญนาก) 4.โรงเรียนดอนท้าววิทยา (อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง) และ 5.โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง (เทศบาลตำบลโนนเมือง อ.สะแกแสง) ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการประชาพิจารณ์ร่วมกันทั้งในส่วนโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นำทางท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันค้นหา “รูปแบบ” การประกบตัวเฉพาะพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขยายผลต่อเนื่องในพื้นที่นำร่องอื่นๆต่อไป

และเพื่อตอบโจทย์ความขาดแคลน ความห่างไกล และความจำเป็น จึงเป็นที่มาในการตั้ง“ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการและขาดโอกาส จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาพิเศษของอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาการเข้ารับบริการที่ไม่ทั่วถึงของเด็กด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเด็กด้อยโอกาสในแม่ฮ่องสอนที่มีสูงถึง 930 คน แต่กลับมีเด็กเข้ารับบริการเพียง 300 คน สะท้อนให้เห็นปัญหาความยากลำบากในการเข้ารับบริการจากภาครัฐ

         

               ดร.ไกรยส ภัทราวาท นักวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสสค.กล่าวว่า สสค.เห็นความจำเป็นที่ท้องถิ่นต้องสร้างแรงหนุนให้ครูสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ดีขึ้น เช่น กรณีศูนย์การเรียนพิเศษที่อ.แม่สะเรียง ที่สามารถดูแลเด็กพิการด้อยโอกาสได้ดีอยู่แล้วนั้น ขั้นตอนที่สสค.จะเข้ามาช่วยก็คือ เสริมประสานหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือเด็กที่ยัง “ตกหล่น” ให้เข้าถึงบริการได้เต็มศักยภาพมากขึ้น ซึ่งเมื่อพวกเขาได้รับบริการทั่วถึงแล้ว ก็จะกลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานของประเทศต่อไป

           ในขณะเดียวกันสสค.ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำครงการจัดทำชุดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นงานวิจัยคู่ขนานที่จะศึกษาชุดสิทธิประโยชน์เรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายของเด็กด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ที่จะเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการดูแลเด็กด้อยโอกาส” (Unit Cost) ในแต่ละประเภท เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การจัดการเชิงนโยบายที่จะทำให้เกิดโครงการจัดการดูแลเด็กด้อยโอกาสได้อย่างยั่งยืน

             .ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพฯ กล่าวถึงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยซึ่งเป็นภาพใหญ่ว่า ควรมีชุดสวัสดิการที่จัดเตรียมไว้ให้เด็กแต่ละประเภทได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ชุดสิทธิ์ประโยชน์ของเด็กด้อยโอกาสจึงมีความต้องการและความจำเป็น แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นต้นทุนการดูแลขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะช่วยตอบคำถามให้ได้ว่า รัฐบาลและสังคมท้องถิ่นจะเข้ามาช่วยได้ในจุดใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการ และการให้บริการ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในชุดโครงการวิจัยใหญ่ ซึ่งจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะตอนนี้ยังไม่มีกลไกเรื่องงบประมาณ กลไกในการจัดบริการ และกลไกในเรื่องข้อมูลที่ดีพอ

               ติดตามการถ่ายทอดสดเวทีวิชาการ “ปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "การดูแลเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย...สู่การจัดการเชิงระบบที่ยั่งยืน” ผ่านทางเว็บไซด์  สสค. www.QLF.or.th และเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง www.TNEWSnetwork.com  ได้ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ท่านสามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของท่านได้ทาง twitter สสค.@QLFthailand และ Facebook/QLFthailand (http://www.facebook.com/QLFthailand) เพื่อร่วมลุ้นรับของที่ระลึกจาก สสค. อาทิ แจ็คเก็ต และสื่อเพื่อการเรียนรู้

ดูรายละเอียดเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็งในพื้นที่ของท่าน ได้ที่นี่จำนวนผู้เข้าชม 4454 คน | จำนวนโหวต 3 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
1

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์