แง้มดูหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามัน "The King's Journey" Learning Passport (เล่มสีน้ำเงิน)

เขียนโดย สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ | 05/02/2561 15:38:35

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เรียนรู้จัดการน้ำ รักษาท้องทะเล ฟื้นฟูป่า(ชายเลน) พัฒนาอาชีพท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
          เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ 1.กระบี่ 2.พังงา 3.ภูเก็ต 4.ระนอง 5.สตูล 6.ตรัง

เที่ยววิถีชุมชนคนชาวเล
โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย
(บ้านทุ่งรัก) จ.พังงา

          เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและเดือดร้อนจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เจ้าหญิงนักพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีรับสั่งให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างบ้านเรือนใหม่ให้ราษฎรอยู่อาศัยจนเกิดเป็นบ้านทุ่งรัก ชุมชนนี้สร้างขึ้นให้ชาวบ้านที่ย้ายมาจากตำบล เกาะพระทอง พังงา ได้มีบ้านอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ทั้งนี้ให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

 

 

 

 

เที่ยวเกาะปูยู เยี่ยมโรงเรียน
และหมู่บ้านชาวประมง
โครงการพัฒนาด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา จ.สตูล

 

          หมู่บ้านตันหยงกาโบย ตั้งอยู่บนเกาะปูยู ทะเลอันดามัน เดิมเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้า โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมและขาดแคลน เจ้าหญิงนักพัฒนาทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเด็กๆ จึงให้หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย เพื่อสร้างการศึกษาที่ดีให้แก่เด็กๆ และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น

 

 

 

 

ไปเยี่ยมโรงเรียนบนเกาะ
โครงการพัฒนาด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล

          ถึงจะอยู่ในพื้นที่เกาะไกล แต่ก็ไม่เคยอยู่ไกลเกินสายพระเนตรของเจ้าหญิงนักพัฒนา ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กๆ บนเกาะสาหร่าย จึงมีพระราชดำริให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กๆ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

 

 

 

สนุกเรียนรู้ในป่า 5  อย่าง
ประโยชน์หลายอย่าง
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

 

          ป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น “ป่าไม้ของแม่” เมื่อปี พ.ศ.2537 พระราชินีแม่ของแผ่นดิน ชวนให้ชาวบ้านมาช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าทุ่งทะเลด้วยความร่วมมือร่วมใจป่าแห่งนี้
จึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

 

 

ไปดูระบบชลประทานที่ชาญฉลาด
และกาลักน้ายักษ์
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

 

         พระราชาทรงห่วงใยเกษตรกรจึงได้ มอบหมายกรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน มีการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน

 

 

 

สัมผัสภูมิปัญญาชาวนาไทย
โครงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร
ในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่

 

         ข้าวคืออาหารหลักของชาวไทย แต่นับวันชาวนาก็ยิ่งลดน้อยลงไป เพราะหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พระราชาจึงมีพระราชดำริ ส่งเสริมประชาชนรักษาภูมิปัญญาการทำนาข้าวไว้ เกิดเป็นโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคแบบครบวงจรในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก

 

 

 

 

แหล่งน้ำจากพระราชา
โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ภูเก็ต

 

         ฤดูแล้งชาวบ้านแห่งบ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรทุกปี จึงขอพระราชทานแหล่งน้ำจากพระราชา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พระราชาใจดีพระราชทานโครงการขุดลอก แหล่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ สร้างฝายคลองพระแทว พัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบครบวงจร เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง

 

 

 

สนุกเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
ตามรอยพระราชา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.รัษฎา จ.ตรัง

 

         ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจล้ม อาชีพทนายความไม่รุ่งเรืองเหมือนเก่า คุณสมหมาย ธรรมกิจ ได้กลับมาที่บ้านเกิด บ้านกลางเหนือ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่อยๆ ทำค่อยๆ เรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระราชา สร้างฐานชีวิตใหม่ที่มีความสุขและยั่งยืน เป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างงานให้คนในชุมชน

 

 

 

 

ล่องเรือชมทะเลสาบใหญ่
เที่ยวน้ำตกในป่าต้นน้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง


         อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ตรัง อีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือประชาชนของพระราชา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตร การอุปโภค บริโภค น้ำในอ่างเก็บน้ำยังช่วยให้ป่าไม้โดยรอบ มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ ผืนน้ำกว้างใหญ่ มีความสวยงามของธรรมชาติ ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวล่องเรือชมทะเลสาบที่น่าสนุกสนาน

          การเดินทางเรียนรู้ “ตามรอยพระราชา” ยังไม่สิ้นสุด ดินแดนของพระราชายังมีอีกมากมายทั่วเมืองไทย มาเป็นนักเดินทางเรียนรู้ตามรอยพระราชา นักคิด นักทำ ผู้ยิ่งใหญ่ของเรากันเถอะจำนวนผู้เข้าชม 2052 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์