eBook หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 30/09/2560 23:07:20

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


     โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษา และนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน 

จุดมุ่งหมายการเดินทาง

     เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  เป็นคู่มือการเดินทางของเยาวชนและครอบครัว ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด  ด้วยศาสตร์พระราชาที่ร่วมสมัย  เกิดเป็นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  เพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไป

     เนื้อหาสาระที่เยาวชนจะได้รับจากสื่อหนังสือและกิจกรรมตามรอยพระชา คือ พาสปอร์ตส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยนำเสนอบนพื้นฐานทางวิชาการตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) และเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์  จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม หรือ เก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 ทั้งนี้ภายในเล่มยังประกอบด้วย คำถามท้าทายการเรียนรู้ ตราประทับ (Stamp) และสติกเกอร์ (Badge) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าของการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือชุดนี้อีกด้วย

ดาวน์โหลด
หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา

คู่มือนำทาง

 

 

 

เส้นทางภาคเหนือตอนบน

ชวนเยาวชนเริ่มต้นเดินทาง “เรียนรู้รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกป่าในหัวใจ เพราะป่าคือชีวิต” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(2) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

(3) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่

(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เชียงราย

(5) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา เชียงใหม่

(6) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เชียงใหม่

(7) พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุม เชียงราย

(8) ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เชียงราย

(9) โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชียงราย

 

 

เส้นทางภาคตะวันตก

“ผจญภัยบนสายน้ำ ตะลุยบ้านไร่ของพระราชา บำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส หมู่บ้านต้นแบบสหกรณ์ สนุกเรียนรู้พลังงานทดแทน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ นครปฐม

(2) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี

(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี

(4) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี

(5) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพชรบุรี

(6) สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) เพชรบุรี

(7) โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร เพชรบุรี

(8) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี

(9) โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม

 
 

 

 

เส้นทางภาคตะวันออก

ตะลุยเรียนรู้ “จากยอดเขาสู่ท้องทะเล ตามรอยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เดินเที่ยวป่าห้องเรียนธรรมชาติ แปลงร่างเมล็ดพันธุ์เป็นแปลงผักไม่ใช้ดิน รู้วิถีชีวิตคนกับควาย” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี

(2) โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่าวเอ็ด จันทบุรี

(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

(4) โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี

(5) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ระยอง

(6) โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ปราจีนบุรี

(7) โครงการห้วยสโมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปราจีนบุรี

(8) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สระแก้ว

(9) โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี

 

 

เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เรียนรู้ “แก้ปัญหาน้ำ แก้ปัญหาดิน จัดการพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืน” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจวบคีรีขันธ์

(2) เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี

(3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุดชน บ้านทับคริสต์ สุราษฎร์ธานี

(4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นราธิวาส

(5) โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เบตง ยะลา

(6) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา สงขลา

(7) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ชุมพร

(8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช

(9) โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส

 จำนวนผู้เข้าชม 24801 คน | จำนวนโหวต 25 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์