UNDP ชี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทำดัชนีการพัฒนามนุษย์ไทยต่ำ นักเศรษฐศาสตร์การศึกษาเสนอ ‘รัฐ’ สร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 09/06/2560 18:17:21

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


UNDP ชี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทำดัชนีการพัฒนามนุษย์ไทยต่ำกว่าศักยภาพจริงถึงร้อยละ 20 นักเศรษฐศาสตร์การศึกษาเสนอ ‘รัฐ’ สร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา หนุนเยาวชนไม่ต่อม.ปลายหันศึกษาสายอาชีพต่อ วิเคราะห์ตลาดแรงงานไทย 25 ปีพบ ไม่ได้รวยจากการพัฒนาทักษะให้เก่งขึ้น แต่เป็นเพราะทำงานหนักขึ้น เชื่อมั่นเรียนสายอาชีพมีอนาคตดีกว่าป.ตรี หากส่งเสริมให้สุดทาง

     วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโคลเว่อร์  โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส นนทบุรี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสื่อสารด้านการปฏิรูป (Thai Reporter 4.0) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเจาะตลาดแรงงาน bottom 40% แรงงานยุค 4.0 ที่ถูกลืม ซึ่งอยู่ในงานเทรนนิ่งนักรณรงค์สื่อสารมืออาชีพครั้งที่ 1

 

     ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวสรุปความก้าวหน้าของโครงการวิจัยสถานการณ์ตลาดแรงงานใน 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มในการจ้างงานในระดับจังหวัด ซึ่งมาจากเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวน 40,000 แห่งว่า เมื่อคนพูดถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น มีแง่มุมวิเคราะห์อยู่ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) สังคมต้องทำความเข้าใจการพัฒนาเป็นองค์รวม ไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจ แต่เป็นการหมายรวมถึงสภาพสังคมใหม่ของประเทศไทย ที่อาศัยความทันสมัยของดิจิตอลมาช่วยขับเคลื่อนในทุกด้าน 2) สังคมควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนในสายอาชีพ วิชาชีพ (ปวช./ปวส./สายสามัญที่มีการเรียนแบบฝึกอาชีพในโรงเรียน) มากกว่าการมุ่งเรียนแต่ปริญญา เพราะดูจากข้อมูลในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะยอดการส่งออกของประเทศไทยพบว่า ธุรกิจจะมีการปรับตัวภายใน 5 ปี แต่ไทยยังขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ซึ่งหากเราสามารถยกกลุ่มแรงงานกลุ่มล่างสุดที่เรียกว่า “bottom 40%” นี้ขึ้นมาได้ ไทยจะสามารถถีบตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 3) ระบบการศึกษาต้องหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้สายอาชีพ 4.0 มีความพร้อมทั้งครู ทั้งเครื่องจักร และระบบนิเวศการเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียน หรือแม้แต่เรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันที่เครื่องไม้เครื่องมือยังต่างจากในสถานประกอบการจริง

“     สิ่งที่ซ่อนในข้อมูลที่ชี้ว่า การจบปริญญาตรีสุดท้ายแล้วจะมีโอกาสดีกว่าอาชีพในระยะยาวนั้น เป็นเพราะกระบวนการในการผลิตคนสายอาชีพ ยังไม่ถูกผลักให้พวกเขาอยู่ในระดับสายอาขีพที่เก่งที่สุด ฉะนั้นสิ่งที่เด็กเรียนในโรงเรียนกับสถานศึกษาต้องเน้นการเรียนแบบประยุกต์ใช้เครื่องจักรในยุคดิจิตอล มิใช่เรียนแต่เรื่องฟังชั่น เพราะตลอด 25 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างการจ้างงานในประเทศไทยแทบไม่เปลี่ยนแปลง นั่นเป็นเพราะเราไม่ได้รวยจากการพัฒนาทักษะให้เก่งขึ้น แต่เป็นเพราะเราทำงานหนักขึ้น ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน และเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เช่น ไทยใช้แรงงานต่างด้าวในช่วง 10 ปีหลัง ทั้งที่ในความจริงควรเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น แต่เป็นใช้แรงงานต่างด้าวแทน ซึ่งถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไป โดยไม่มีการปรับโครงสร้างการผลิต สุดท้ายไทยจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้” ดร.เกียรติอนันต์กล่าว

     ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สสค. กล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีวาระการพัฒนาคนไทยที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21: เน้นการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเปลี่ยนฐานกำลังคนยุค 2.0 3.0 เป็น 4.0 2) การพัฒนาแรงงานฝีมือจำนวน 5 แสนคนใน 5 ปี 3) การพัฒนา IQ เด็กเยาวชนไทยไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐาน 100 4) การรักษา EQ เด็กเยาวชนไทยให้เกินมาตรฐาน และ 5) การผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทยอย่างน้อย 3 แห่งติดท็อป 100 ของโลกซึ่งนี้ถือเป็น Roadmap การศึกษาในมิติเชิงคุณภาพ แต่ในมิติลดความเหลื่อมล้ำนั้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กลับพบว่า ความเหลื่อมล้ำของทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา เป็นช่องว่างที่ทำให้ ‘ดัชนีการพัฒนามนุษย์’ (the Human Development Index: HDI) ของประเทศไทยต่ำกว่าคะแนนที่ควรจะเป็นถึงร้อยละ 20

     “สำหรับโจทย์แรกในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เมื่อดูในรายละเอียด นายกฯใช้คำว่า ‘คนไทยในเจนเนอเรชั่น 4.0’ ควรมีคุณลักษณะและมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างไรบ้าง ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ KPI ใน 5 ปีแรกจะพบไทยต้องพัฒนาในหลายประเด็น อาทิ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 87 จาก 188 ของโลก ไทยต้องถีบตัวขึ้นสู่ลำดับที่ 60 ซึ่งเป็นอันดับที่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน ในส่วนเยาวชนที่มีการใช้คะแนน PISA เป็นตัววัด ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน โดยมีเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 35 ประเทศแรกให้ได้ ขณะที่ไทยปัจจุบันรั้งอันดับ 54 ในปี 2015 โดยการจัดสอบ PISA ครั้งต่อไปในปี 2021 และปี 2027 ซึ่งจะเพิ่มการวัดประเมินเรื่องสมรรถนะเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ด้วย สะท้อนให้เห็นถึงทักษะที่จำเป็นในโลกยุคติจิตอล 4.0 ในขณะที่เมื่อดูมิติความเหลื่อมล้ำจะพบว่า สัดส่วนประชากรไทยที่อยู่ใต้เส้นความเหลื่อมล้ำต้องลดลงร้อยละ 7.4 และระดับความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Gini Coefficient) ต้องลดลงร้อยละ 16.25 ภายใน 5 ปีข้างหน้า ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0 ได้ เชื่อว่ารัฐบาลทราบดีว่าความเหลื่อมล้ำนี่เป็นโจทย์หลัก และหากขับเคลื่อนสำเร็จก็จะส่งผลให้คะแนน HDI เป็นไปตามเป้าได้ภายใน 5 ปี

     ดร.ไกรยสยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มนั้น เนื่องจาก HDI ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว วัดโดยอายุไขเฉลี่ยของประชากรไทยโดยรวม และความรู้วัดโดยจำนวนปีที่นักเรียนอยู่ในระบบการศึกษา (expected year of schooling) ซึ่งปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยสูงราว 13.6 ปี และจำนวนปีการศึกษาของประชากร (mean year of schooling) ค่าเฉลี่ยราว 7.9 ปี รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่ที่วัดโดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทย ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการจะบรรลุเป้าหมาย ยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศที่มีคุณภาพมนุษย์ติดอันดับ 60 ประเทศสูงสุดของโลกแล้ว ประเทศไทยจำเป็นต้องขจัดปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้หมดไปภายใน 5 ปี รัฐบาลจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อในสายอาชีพ และควรมีนโยบายเพื่อลดอัตราการออกจากการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.ปลาย/ปวช.) เพราะหากรัฐบาลสามารถเปลี่ยนเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยวุฒิ ป.6 หรือ ม.3 ซึ่งจะกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่รายได้น้อย ไปสู่เยาวชนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีฝีมือด้วยวุฒิ ปวช. ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการเหลื่อมล้ำประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งทำให้คุณภาพความรู้และคุณภาพชีวิตของคนไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจนสามารถนำไปสู่คนไทยเจน 4.0 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ใน 5 ปีแรกได้

 
 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
- สังคมอย่าหลงทาง! นักวิชาการชี้ "ไทยแลนด์ 4.0" ไม่ใช่แค่ ศก. แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิก
- UNDP ชี้!ความเลื่อมล้ำฉุดมนุษย์ไทยต่ำกว่าศักยภาพ TNNonline วันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิก
- ชง'รัฐ'สร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 8 มิ.ย. 60 คลิก
- มายาคติ ถึงเวลาคิดใหม่จบป.ตรีมีงานทำจริงหรือ??  นสพ.คมชัดลึก วันที่ 8 มิ.ย. 60 คลิก
-Thailand ignoring bottom 40% of workforce at its peril: academics The Nation 8 June 2017 clikจำนวนผู้เข้าชม 1107 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์