เปิดทิศทางการจัด​การศึกษาโลก 15 ปีข้างหน้า ปักธงพัฒนาคุณภาพ-การ​เรียนรู้ตลอดชีวิต-กา​รเข้าถึงกลุ่มเด็กด้อ​ยโอกาส

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 12/10/2558 16:06:47

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เปิดทิศทางการจัดการศึกษาโลก 15 ปีข้างหน้า เน้นการศึกษาที่มีคุณภาพ-ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิต-เข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาส ยูนิเซฟชี้การจัดการศึกษาไทยต้องออกแบบให้เยาวชนมีทักษะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ขณะที่ยูเนสโกชี้ระบบฐานข้อมูลการศึกษาไทยยังอ่อนแอ ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพช่วยจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพได้ ด้านอดีตรองนายกฯ ชี้กลุ่ม“เด็กไร้สัญชาติ-ลูกแรงงานต่างด้าว” ยังประสบปัญหาการเข้าถึงการศึกษา

เปิดทิศทางการจัดการศึกษาโลก 15 ปีข้างหน้า เน้นการศึกษาที่มีคุณภาพ-ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิต-เข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาส ยูนิเซฟชี้การจัดการศึกษาไทยต้องออกแบบให้เยาวชนมีทักษะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ขณะที่ยูเนสโกชี้ระบบฐานข้อมูลการศึกษาไทยยังอ่อนแอ ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพช่วยจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพได้ ด้านอดีตรองนายกฯ ชี้กลุ่ม“เด็กไร้สัญชาติ-ลูกแรงงานต่างด้าว” ยังประสบปัญหาการเข้าถึงการศึกษา ดึงกองทุนการศึกษาโลก ร่วมแก้ปัญหาระบบจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ-กระบวนการนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่อาคารไอบีเอ็ม สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)มีการจัดเสวนาวิชาการนานาชาติ “ทิศทางการจัดการศึกษาโลก สู่เป้าหมายการศึกษาปี 2030” มีศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาการศึกษา องค์การยูเนสโก และองค์การยูนิเซฟ เข้าร่วมประชุม 

     นางเอพริล โกลเด้น เจ้าหน้าที่ภาคีสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานกองทุนการศึกษาโลก กล่าวถึงทิศทางการจัดการศึกษาโลกในอีก 15 ปีข้างหน้าว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่ผู้นำ 193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันลงมติรับที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่ 70 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทิศทางใหม่ของการจัดการศึกษาคือการเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพและเรียนรู้ตลอดชีวิต จากเดิมที่เน้นสร้างโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยพยายามเข้าถึงเด็กทุกกลุ่มที่ด้อยโอกาส ปัญหาความเท่าเทียมของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานจึงต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลถึงทักษะการทำงานที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะใหม่ๆที่ตลาดต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพื่อให้เกิดการทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง   

     นางเอพริล กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีระบบการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพไม่สูญเปล่า สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำนโยบายด้านการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสังคมเศรษฐกิจ และการลดปัญหาช่องว่างการจัดการศึกษาของโลกให้แก่เด็กเยาวชนวัยเรียนอีกกว่า 124 ล้านคนทั่วโลกที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ สำนักงานกองทุนการศึกษาโลกจึงมีบทบาททั้งการสนับสนุนนวัตกรรมความรู้และงบประมาณให้แก่ประเทศต่างๆ  โดยมีเป้าหมายระดมทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศและองค์กรต่างๆในรูปแบบหุ้นส่วนการทำงาน จำนวน 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 1.4 ล้านล้านบาททุกปี ตลอด 15 ปีข้างหน้า

     นายฮิวส์ เดลานี ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางการจัดการศึกษาของไทยต้องดูว่าระบบการศึกษามีส่วนพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศหรือไม่ โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต ทั้งทักษะการสื่อสาร การแสดงออก จึงต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านการศึกษา

     จากนั้นผู้แทนองค์การยูเนสโกได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ลงทุนด้านงบประมาณการศึกษามากกว่า 20% ของงบประมาณแผ่นดินและถือว่าสูงอันดับต้นของโลก แต่ยังเป็นการลงทุนที่ขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลของผู้เรียน ประเทศไทยจึงควรพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณด้านการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระในการสนับสนุนการตัดสินใจทางนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามรัฐมนตรี 

     นางเอพริล กล่าวว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้เงินถึง 20-25% ของงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษาและมีปัญหาประสิทธิภาพเพราะขาดข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูล กองทุนการศึกษาโลกจึงได้สนับสนุนโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีการทำงานในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการลงทุนเรื่องการเก็บข้อมูลงบประมาณที่มีคุณภาพ เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถวิเคราะห์การใช้งบประมาณ อะไรที่ลงทุนแล้วได้ผลไม่ได้ผล  ส่วนกระบวนการนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีซึ่งเป็นปัญหาในหลายประเทศ ยุทธศาสตร์การทำงานจึงเลือกทำงานกับเจ้าหน้าที่ประจำของรัฐในระดับกระทรวงเพื่อเป็นผู้ประสานความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่องกับภาคนโยบาย รวมถึงการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่ไม่ใช่แค่ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่รวมถึงทุกภาคส่วนที่อยู่นอกภาคการศึกษา เช่นองค์กรระหว่างประเทศ สมาคมครูอาจารย์ รวมถึงผู้ประกอบการ องค์กรประสานงานระดับประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหลายกระทรวงที่มีบทบาทในการวางแผนการศึกษาชาติ

     ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาโลกคือประชาชนทุกคนจะมีโอกาสอย่างน้อยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไทยภูเขา ลูกแรงงานอพยพที่ต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่ที่ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรทั้งกัมพูชาและพม่า รวมทั้งลูกแรงงานต่างด้าว ซึ่งกองทุนการศึกษาโลกอาจมีส่วนช่วยในส่วนนี้รวมถึงการทำงานร่วมกันต่อไปในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์ของกองทุนการศึกษาโลกที่ทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณการศึกษา เพราะทุกวันนี้เราจัดสรรงบประมาณแบบอุปทาน และจ่ายเงินถึง 1 ใน 5 ของงบประมาณแผ่นดินแต่ไม่ค่อยได้ผล สิ่งที่เราต้องการสนับสนุนจึงไม่ใช่เรื่องเงินทุน แต่ต้องการองค์ความรู้เชิงระบบและประสบการณ์นโยบายเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ จึงควรมีคณะทำงานที่จะร่วมมือกันโดยมีสสค.เป็นผู้ประสาน ซึ่งแม้เป็นหน่วยงานเล็ก แต่สามารถเคลื่อนที่เร็ว เป็นหน่วยประสานยุทธศาสตร์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการศึกษาทุกฝ่ายในประเทศและในระดับนานาชาติ

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
- ไทยหนุน "กองทุนการศึกษาโลก" เดินหน้าบรรลุ 10 เป้าหมายการศึกษาปี 2030                                                                                                    
   หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 13 ต.ค. 58 คลิก
 
- ดึง สสค. ตัวประสานการศึกษาโลก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 ต.ค. 58 คลิก
 
- ร่วมแก้ใช้งบไร้ประสิทธิภาพ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 ต.ค. 58 คลิก
 
- ภาพข่าว : เสวนาวิชาการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 ต.ค. 58 คลิก
 
- ทิศทางการจัดการศึกษาโลก 15 ปีข้างหน้า นสพ.สยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 58 คลิก
 
- 15 ปีข้างหน้า...การศึกษาโลก? นสพ.บ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 58 คลิก
 

- ชี้รัฐยังลงทุนการศึกษาไม่ได้ตามเป้า ทำฐานข้อมูลระหว่างประเทศ-จัดระบบให้มีคุณภาพ นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 ต.ค. 58 คลิกจำนวนผู้เข้าชม 3416 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์